Úvodní > Aktuality, články > Jak uvádět regionální produkty na trh? Inspirací může být Toskánsko
 

Jak uvádět regionální produkty na trh? Inspirací může být Toskánsko


Autor / zdroj: CIMA_ASZ
Zveřejněno: 3.7.2018
Přečteno: 2476x

Jak uvádět regionální produkty na trh? Inspirací může být Toskánsko

Cílem dalšího zahraničního projektu, kterého se Asociace soukromého zemědělství ČR účastní, je zajistit členům vzdělávání v oblasti uvádění regionálních produktů na trh. Prvním počinem v tomto směru byla exkurze šesti účastníků projektu do Toskánska, kterou zorganizoval Český institut pro marketing (CIMA) společně s partnerskou organizací v Itálii - CEDIT (Centro diffusione imprenditoriale della Toscana). Zvolená lokalita se ukázala pro tyto účely jako ideální, neboť Toskáncům se prodej regionální produkce daří na výbornou. Více ve zprávě manažera projektu Otakara Pivody níže v příloze.

Informace o realizaci projektu - mobility (2017-1-CZ01-KA104-035312)

Projekt08Ve dnech 16. - 23. dubna proběhla mobilita šesti účastníků v Itálii. Připravili jsme se na ni v rámci kurzu organizovaného Institutem INPRO, a.s. (partner projektu). Příprava byla náročná, protože cíle projektu, které mají být dosaženy, byly, resp. jsou obsažné, náročné a vysoké. Se záměrem rozšíření nabídky vzdělávání o problematiku přímého prodeje lokálních a regionálních produktů zemědělství a řemesel souvisí další cíle, tedy vytvoření určitých standardů pro možnost definice pracovní pozice manažera přímého prodeje pro uvádění produktů na lokální a regionální trhy a prodej produktů a inovace kompetencí lektorů, kteří budou v rámci systému CIMA zajišťovat další školení zejména pro členy ASZ (Asociace soukromého zemědělství ČR, partner projektu). Jako zahraniční partner projektu byla vybrána organizace CEDIT, a to na základě minulých dobrých zkušeností spolupráce a na základě profesních kompetencí a sociálních vztahů této organizace v Toskánsku. Připravený program se zahraničním partnerem naplňoval vše, čeho má mobilita dosáhnout.

Projekt06Preferovanou formou realizace náplně cílů projektu bylo stínování. Setkali jsme se přímo v organizacích s odborníky, kteří se profesně zabývají obdobnou problematikou. Vzájemně jsme si vysvětlovali problémy, čerpali z poznatků a zkušeností odborníků z Toskánska, pečlivě si vyhodnocovali informace, domlouvali jsme se na možnostech konkrétní spolupráce, nahlédli jsme do systému vzdělávání pro tuto oblast v Toskánsku, porovnávali naše programy, projekty, cíle, zkušenosti, získávali přímou zpětnou vazbu na naše myšlenky a aktivity. Vytvořili jsme dobrý základ pro další spolupráci ASZ s italskými partnery a naší spolupráci (CIMA) s ASZ. Někteří účastníci si doplnili kompetence v dalších oblastech, zejména v dovednostech jako jsou analýza trhu, základní průzkumy trhů, komunikace, analýzy hodnotového řetězce, zvyšování užitku a hodnoty pro zákazníka a citlivosti na požadavky a potřeby zákazníků. Nyní zpracováváme podklady a připravujeme další výstupy z projektu, zejména náplně workshopů s aktivní účastí účastníků projektu.

Projekt02Účastníci mobility byli vybrání na základě výběrového řízení, v souladu s požadavky specifikovanými ve vyhlášeném výběrovém řízení, projektem a cíli projektu. Komise doporučila šest osob, resp. šest profesí s potřebnými kompetencemi a předpoklady úspěšné realizace projektu. Takže byla vytvořena skupina zahrnující farmáře, zástupce profesního svazu zemědělců, projektového manažera a analytika, manažery a lektory marketingu. Náš podaný projekt byl v původním návrhu poněkud obsáhlejší, schválený projekt byl zredukován co do objemu finančních prostředků, počtu osob, počtu dní pobytu, ale nikoliv co se týče cílů a výstupů z projektu.

V průběhu mobility jsme vyhodnocovali denně získané poznatky, zkušenosti a přínosy pro zlepšování kompetencí. To nám pomohlo naplnit jednotky učení, kompetencí a ověřování ECVET a na jednáních s příjímací organizací CEDIT následně odsouhlasit, co je splněno, co nás čeká atd. Náš program mobility byl ostatně v souladu s požadavky ECVET také se zahraničním partnerem nastaven, plněn a splněn.

Projekt05Pokud se týká samotného programu mobility, byl nastaven na 6 dní + 2 dny na cestu. Program zahrnoval také jednání v dalších místech Toskánska, takže kromě Florencie jsme jednali také ve Vicopisanu, Grossetu, Arezzu a Barginu. Na jednotlivá jednání a místa jsme se přesunovali sami zapůjčenými auty, takže jsme měli také navíc problematiku a agendu logistiky a jízd autem ve Florencii a dalších míst Toskánska. Některá jednání tak probíhala pozdě odpoledne a večer, protože jejich časový rozpis se občas nepotkat s realitou italského provozu a srdečností a ochotou a vstřícností odborníků, se kterými jsme jednali.

Jednání v Toskánsku proběhla s organizacemi:

ARTEX - svaz sdružující malé řemeslné a zemědělské/potravinářské firmy. Artex je také koordinátorem pravidelného prodejního veletrhu spotřebních a potravinářských produktů. Nabídka produktů, jejich display, podpora prodeje atd. je úžasná a my jsme také jednali s mnoha nabízejícími vystavovateli o problematice úspěchu lokálních produktů na regionálním trhu. Se zástupcem Artexu jsme si odzkoušeli teoreticky možný a úspěšný průběh vstupu lokálních produktů na trh USA.

Univerzita Florencie - Zemědělská fakulta - zde jsme konzultovali rozsah a obsah marketingového programu výuky s aplikací marketingu destinace, marketingu ovoce, vína a olivového oleje.

Franchi Salumi a Caseficio Raineri - farmářská produkce masa, masných produktů a sýrů spojená s aktuální nabídkou prodeje. Názorné příklady vytváření hodnoty pro zákazníka v rámci hodnotového řetězce. Naši zástupci farmářů konfrontovali systémy a způsoby produkce a nabídky pro lokální trh.

Confartigianato Imprese Grosseto - jednání se svazem farmářů a obchodníků, kteří řeší obdobné problémy. Vzájemně jsme konzultovali na konkrétních příkladech možnosti podpory prodeje a udržování výhodných vztahů mezi producenty, prodejci a zákazníky.

Vyšší odborná zemědělská škola Toskánska Grosseto - zajímavý workshop ohledně možností studia spojeného s konkrétní praxí. Škola projevila zájem o výměnu dalších zkušeností, vyučujících a studentů.

Confartigiantato Imprese Arezzo - obdobná organizace jako v městě Grosseto, projednávány konkrétní podpory rozvoje prodeje lokálních produktů přes moderní média s možností ukázek případových studií z Toskánska pro aplikaci v ČR.

Vestri Chocolate Company - ukázka propojení a specializace hodnotového řetězce v oblasti produkce kakaových bobů, výroby čokolády, prodeje cukrářských produktů s výraznou efektivitou malé organizace.

Antinori vinařství Bargino - perfektní ukázka nabídky hodnoty pro zákazníka ve spojení produkce a spotřeby s maximalizací vytváření faktoru spokojenosti zákazníků na jednom, výjimečném místě, které bude dále zcela jistě propagováno návštěvníky směrem k dalším možným zákazníkům.

Prodej regionálních produktů řemesel a potravinářství spojený s aktivním zážitkem spotřeby a možnosti nákupu na místě, v oblasti centrálního turistického ruchu Florencie. K dispozici je několik sálů pro prodej produktů pouze z oblasti Toskánska, vše je spojeno s nabídkou konzumace lokálních produktů.  

CEDIT - u přijímací organizace jsme měli možnost seznámit se, kromě aktualizace programu a průběžného vyhodnocování kvality a cílů projektu, také se systémem poskytování dalšího vzdělávání. Profesní organizace zajišťují pro své členy přísun znalostí a dovedností v oblasti aktualizace norem, právních předpisů a věnují se také značně podpoře prodeje ve formě web informací, organizací trhů, organizací různých akcí na podporu prodeje. Tyto aktivity nejsou nechávány jen subjektům s komerčními zájmy, ale lokální producenti mají značnou podporu ve svém podnikání, včetně možností exportu apod. Profesní svazy spolu koordinují činnosti, mají své zástupce v dalších oblastech, čímž je zajištěna i lokální distribuce informací a podpory.

Projekt07Co nás zaujalo? Italští partneři oplývají podstatně větší sebedůvěrou. Spolupráce v distribučních řetězcích je založena na vzájemné důvěře, výhodnosti a spolupráci. Občas partneři projevovali údiv nad některými problémy, které jim byly prezentovány ze strany našich účastníků. Vzájemně se podporují a pomáhají si, protože ví, že se mohou obrátit o pomoc, které se jim dostane.

Oblast Toskánska má relativně velké výhody při vytváření hodnoty pro zákazníka. Je to region, půda, řemeslná tradice, specifické produkty jako víno, olivy, olivový olej, efektivita produkce, obecně značka apod. Zdejší obyvatelé žijí spíše regionálně, úspěšně realizují regionální turistiku a nabídku zážitků.

Ing. Otakar Pivoda, manažer projektu

ErasmusCIMA