Úvodní > Aktuality, články > Vyhlášení výběrového řízení na prodej ochranných známek CIMA
 

Vyhlášení výběrového řízení na prodej ochranných známek CIMA


Autor / zdroj: O.Pivoda, likvidátor
Zveřejněno: 7.6.2020
Přečteno: 5288x

 

Vyhlášení výběrového řízení na prodej (převod) Ochranné známky

I.

1. Likvidátor společnosti Český institutu pro marketing CIMA, z.s. v likvidaci,(v dalším jako CIMA(,  Ing. Otakar Pivoda, jmenovaný valnou hromadou CIMA ze dne 20.11.2019 a zapsaný ve spolkovém rejstříku usnesením městského soudu v Praze v oddílu L, vložka 4046 vyhlašuje výběrové řízení na prodej a převod majetkové podstaty CIMA – Ochranných známek CIMA (8x) zapsaných v rejstříku ochranných známek vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví ČR č. zápisu 296394 až 296401, značky spisu O-451374 až 451381 v rejstříku ochranných známek vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví ČR, (dále jen „Ochranné známky“ ve zkratce „OZn“).

 

2. Likvidátor vyhlašuje výběrové řízení s cílem vybrat nejvhodnějšího zájemce na odkup 8 ochranných známek při stanovení níže uvedených podmínek výběrového řízení upravujících některá práva a povinnosti zájemců, jež vyplývají z jejich účasti na výběrovém řízení.

 

II.

1. Likvidátor jedná v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník – OZ), § 187-209 a §269-273 OZ v platném znění (dále jen „OZ“), jako osoba s dispozičními oprávněními k majetku likvidované společnosti na účet likvidované společnosti.

 

2. Nabídky na odkup ochranných známek zasílejte na adresu sídla likvidované společnosti, Samcova 1177/1, Praha 1, PSČ 110 00. O zaslané nabídce informuje zájemce současně emailovým avízem o odeslání spolek CMA, z.s. v likvidaci, emailem na adrese: certifikace@cima.cz.

 

3. Termín doručení nabídek: nejpozději do 019. 06. 2020 do 12:00 hod.

 

4. Minimální výše kupní ceny za odkup Ochranných známek je CZK 56.000,-.

 

5. Nabídky musí být doručeny pouze prostřednictvím poštovní služby, doporučeně, (z důvodu hygienických a bezpečnostních opatření dle příslušných nařízení vlády v souvislosti s výskytem coronaviru) v zapečetěné obálce zřetelně označené heslem „VŘ – OZn - CIMA– NEOTVÍRAT“.

 

Obálka musí být upravena proti neoprávněné manipulaci například samolepící etiketou, přes kterou bude podepsán zájemce/osoba oprávněná jednat za zájemce.

 

6. Možnost vyjádřit zájem o odkup ochranných známek má tuzemská či zahraniční právnická či fyzická osoba, která splní následující kritéria:

a) není v úpadku, ani proti ní nebylo zahájeno insolvenční řízení, nebylo vůči ní vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut pro nedostatek majetku;

b) nebyl vůči ní prohlášen konkurs, ani proti ní nebylo zahájeno konkurzní nebo vyrovnací řízení nebo návrh na prohlášení konkurzu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku;

c) nebyla na její majetek nařízena exekuce, ani proti ní nebylo zahájeno exekuční řízení;

d) nebylo vůči ní zahájeno řízení obdobné českému řízení konkursnímu, insolvenčnímu, vyrovnacímu, exekučnímu, a to dle zahraničních právních předpisů;

e) není v likvidaci ani v procesu obdobném likvidaci podle zahraničních právních předpisů;

7. Zájemce musí splňovat podmínky účasti po celou dobu trvání výběrového řízení. Zájemce je povinen oznámit Insolvenčnímu správci každou změnu skutečností rozhodných pro posouzení, zda splňuje podmínky účasti ve výběrovém řízení, k níž dojde v jeho průběhu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 dnů poté, kdy tato změna nastala a případně ji doložit originálem či úředně ověřenou kopií příslušné listiny.

 

8. Nabídky musí obsahovat následující informace a listiny:

a) přesné označení zájemce, tj. je-li zájemcem právnická osoba: obchodní firma, resp. název, sídlo, IČO, osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby, vše doložené výpisem z obchodního nebo jiného rejstříku, ve kterém je zájemce zapsán; je-li zájemcem fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku: jméno a příjmení, IČO (u nepodnikatele rodné číslo) a trvalé bydliště, vše doložené kopií živnostenského oprávnění (u nepodnikatele kopií občanského průkazu);

b) výši nabízené kupní ceny za ochranné známky;

c) tyto podmínky výběrového řízení podepsané zájemcem; podpisem podmínek výběrového řízení zájemce potvrzuje, že se s podmínkami výběrového řízení včetně jejich příloh seznámil a že s nimi souhlasí;

d) dva stejnopisy kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) opatřené úředně ověřeným podpisem zájemce, popř. osob oprávněných jménem zájemce jednat; Smlouva tvoří přílohu č. 1 těchto podmínek; zájemce není oprávněn do textu Smlouvy jakkoli zasahovat, s výjimkou doplnění svých identifikačních údajů, výše kupní ceny;

e) kontaktní údaje zájemce, tj. telefonní číslo, adresa a email;

f) čestné prohlášení zájemce o tom, že splňuje příslušné podmínky uvedené v odst. 5 tohoto článku II.

 

Zájemce bere na vědomí, že veškerá komunikace, jejíž povaha to umožňuje, bude probíhat prostřednictvím emailu přes kontaktní adresu cima@cima.cz.

 

III.

1. Vybraný zájemce je povinen do 5 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo likvidátorem prostřednictvím emailu oznámeno, že se stal vybraným zájemcem, uhradit na účet CIMA celou částku navrhované kupní ceny. Smlouva bude uzavřena do 5 pracovních dnů ode dne, kdy bude na účet CIMA z.s. v likvidaci připsána celá částka kupní ceny, nedohodnou-li se likvidátor s vybraným zájemcem jinak.

 

2. Likvidátor si vyhrazuje právo prodloužit lhůtu k překládání nabídek uvedenou v čl. II odst. 3 těchto podmínek zveřejněním této informace na internetových stránkách CIMA, www.cima.cz a/nebo výběrové řízení bez jakýchkoliv závazků zrušit.

 

3. Pokud vybraný zájemce nesplní svůj závazek uhradit na účet CIMA celou částku kupní ceny ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 1 shora, je vybraný zájemce povinen zaplatit spolku CIMA, z. s. v likvidaci smluvní pokutu ve prospěch CMA ve výši 10.000, - Kč (slovy: deset tisíc korun českých) (dále jen „Smluvní pokuta“), a to následující pracovní den po takovém výše uvedeném porušení. Uhrazením Smluvní pokuty není dotčeno právo likvidátora požadovat v plné výši náhradu škody, která vznikne na majetkové podstatě, pokud nebude realizován prodej ochranných známek za nejvyšší nabídnutou kupní cenu.

IV.

1. Obálky s nabídkami budou otevřeny dne 23.6.2020 v 15:00 hod. v sídle CIMA.  

 

2. Jediným kritériem hodnocení nabídek při splnění ostatních podmínek VŘ bude zájemci navrhovaná výše kupní ceny. Likvidátor vyhodnotí nabídky bezprostředně po otevření obálek.

 

3. Likvidátor posoudí po formální a obsahové stránce, zda jsou nabídky v souladu s těmito podmínkami. V případě, že nabídka podaná zájemcem předepsané obsahové nebo formální náležitosti nebude splňovat, má Likvidátor právo vyzvat zájemce k doplnění či opravě nabídky, to však jen v případě, že by doplněním či opravou nebyl příslušný zájemce nespravedlivě zvýhodněn. Likvidátor má právo (nikoliv však povinnost) zahrnout do hodnocení i takovou nabídku, která nebude splňovat všechny náležitosti požadované těmito podmínkami, budou-li tyto nedostatky dle názoru likvidátora pouze nepodstatné a nebudou-li bránit v posouzení její výhodnosti.

 

4. Likvidátor je oprávněn dle okolností vyloučit nabídky nesplňující náležitosti stanovené v podmínkách výběrového řízení, zejména ve smyslu ustanovení čl. II. odst. 8 těchto podmínek.

 

5. O vyloučení nabídek a důvodech vyloučení vyrozumí Likvidátor příslušné zájemce emailem do 5 pracovních dnů ode dne otevírání obálek.

 

6. Všichni zájemci, kteří podali ve výběrovém řízení své nabídky, budou o jeho výsledcích informováni emailem nejpozději do 5 pracovních dnů od data otevírání obálek. Výsledky výběrového řízení budou rovněž zveřejněny na internetových stránkách Insolvenčního správce spolku CIMA, www.cima.cz.

 

7. Likvidátor si vyhrazuje právo nevybrat žádného zájemce, a to zejména v případě, kdy nejvyšší nabídka kupní ceny za ochranných známek bude dle úsudku Insolvenčního správce či zajištěného věřitele příliš nízká.

 

8. Likvidátor má právo, nikoliv však povinnost, provést z podaných nabídek výběr zájemců, kteří budou vyzváni k navýšení nabízené kupní ceny. Výzvu k navýšení nabízené kupní ceny lze činit opakovaně.

 

V.

1. Nebude-li Smlouva s Vybraným zájemcem z jakéhokoli důvodu uzavřena, informuje Likvidátor o této skutečnosti zájemce, který byl vyhodnocen dle nabízené výše kupní ceny jako další v pořadí. Tím není dotčeno právo Insolvenčního správce nevybrat žádného zájemce a kdykoliv ukončit výběrové řízení. Pokud z jakýchkoli důvodů na straně dalšího osloveného zájemce nedojde k uhrazení kupní ceny, nebo uzavření Smlouvy, či bude jiným způsobem zmařena realizace výběrového řízení, uplatní se v plném rozsahu ustanovení čl. III. odst. 4 těchto podmínek. Likvidátor následně informuje v pořadí dalšího zájemce. Likvidátor je oprávněn do konce lhůty k podávání nabídek kdykoliv zrušit a ukončit výběrové řízení bez udání důvodu.

 

2. Zájemce, který byl vyhodnocen dle nabízené kupní ceny jako další v pořadí, se od okamžiku informování likvidátorem dle odst. 1 tohoto článku považuje dále za vybraného zájemce.

 

 

V Praze dne 8.6.2020

 

Otakar Pivoda

Jednatel a likvidátor CIMA

 

Smlouva o prodeji (převodu) ochranné známky

 

mezi

Českým institutem pro marketing CIMA, z.s., v likvidaci,(CIMA), dále pro účely této kupní smlouvy také jako „Prodávající-Převodce“),

zastoupený likvidátorem společnosti Český institutu pro marketing CIMA, z.s. v likvidaci, jmenovaným valnou hromadou CIMA ze dne 20.11.2019 a zapsaným ve spolkovém rejstříku usnesením městského soudu v Praze v oddílu L, vložka 4046

 

a

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

na straně druhé (dále jako „Kupující“) uzavírají níže uvedeného dne ve vzájemné shodě své pravé a svobodné vůle dle § 1746 odst. 2zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“), smlouvu o tomto obsahu:

 

 

 

 

 1. ČLÁNEK PŘEDMĚT SMLOUVY

 

 1. Předmětem této smlouvy je úplatný prodej(převod) ochranných známek CIMA dle přiložené specifikace k této smlouvě, tj. 8 zapsaných platných OZ v rejstříku ochranných známek vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví ČR č. zápisu 296394 až 296401, značky spisu O-451374 až 451381, pro třídu výrobků a služeb 9, z Prodávajícího-Převodce na Kupujícího.
 2. Prodávající-Převodce touto smlouvou na Kupujícího převádí veškerá práva k předmětu převodu specifikovaném v čl.I. této smlouvy v celém rozsahu jím chráněných výrobků a služeb a Kupující od Prodávajícího-Převodce předmět převodu specifikovaný v čl.I., této smlouvy, včetně všech práv sním souvisejících, za kupní cenu ujednanou dle článku II. této smlouvy, přijímá.
 3. Práva k převodu předmětu této smlouvy zahrnují rovněž možnost

 

 1. podporovat a rozvíjet teorii a praxi marketingu, prodeje a managementu, podněcovat, prosazovat a rozšiřovat znalosti vzdělávání a praktickou výchovu v těchto oborech v rámci platnosti, práv a možností vyplývajících z užívání OZ CIMA
 2. poskytovat profesní organizaci a vzdělávací systém pro profesionální přípravu odborníků v uvedených oborech koordinací mimoškolního marketingového vzdělávání v rámci platnosti, práv a možností vyplývajících z užívání OZ CIMA
 3. na základě definovaných podmínek v souladu s požadavky norem zajišťování nezávislých odborných zkoušek CIMA k ověřování kvalifikace, znalostí a dovedností osob zabývajících se marketingem, prodejem a řízením podnikání a firem v různých oblastech jako nezávislá certifikační instituce pod obchodním názvem Certifikační orgán CIMA (CO CIMA) v rámci platnosti a práv a možností vyplývajících z užívání OZ CIMA
 4. vytváření profesní základny pro styk a společné akce držitelů certifikátů a účastníků vzdělávání a školení CIMA
 5. podporovat firmy, společnosti a podnikatele v jejich úsilí zvyšovat svoji profesionální úroveň a také jejich zaměstnanců a vytvářet další výcvikové, vzdělávací a certifikační příležitosti pro všechny zájemce v oblasti marketingu, prodeje, managementu a rozvoje lidských sil rámci platnosti, práv a možností vyplývajících z užívání OZ CIMA

 

 

II.   ČLÁNEK KUPNÍ CENA

 

 1. Smluvní strany této smlouvy sjednávají kupní cenu za převod veškerých práv k Předmětu převodu na částku:

 

                                              _________________CZK

           (slovy: _________________________________________ korun českých)  

           bez DPH.

 

           Spolu s Kupní cenou se Kupující zavazuje uhradit Prodávajícímu i příslušné  

           DPH.

 

 1. Prodávající stvrzuje svým podpisem, že kupní cena byla uhrazena Kupujícím před podpisem této smlouvy.

 

 1. Pokud vybraný zájemce z výběrového řízení -Kupující- nesplní svůj závazek uhradit na účet CIMA celou částku kupní ceny ve lhůtě uvedené v čl. II. odst. 1 shora, je vybraný zájemce povinen zaplatit spolku CIMA, z. s. v likvidaci smluvní pokutu ve prospěch CMA ve výši 10.000, - Kč (slovy: deset tisíc korun českých) (dále jen „Smluvní pokuta“), a to následující pracovní den po takovém výše uvedeném porušení. Uhrazením Smluvní pokuty není dotčeno právo likvidátora požadovat v plné výši náhradu škody, která vznikne na majetkové podstatě, pokud nebude realizován prodej ochranných známek za nejvyšší nabídnutou kupní cenu.

 

 

 1. ČLÁNEK DALŠÍ UJEDNÁNÍ

 

1.Smluvní strany se dohodly, že Kupující podá návrh na zápis změn v rejstříku ochranných známek vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky a současně se zavazuje uhradit veškeré příslušné správní poplatky za tento převod.

 

2.Smluvní strany se zavazují si poskytnout veškerou součinnost potřebnou k uskutečnění převodu Předmětu převodu za podmínek stanovených touto smlouvou včetně podpisu jakýchkoliv dalších listin, bylo-li by toho třeba.

 

3.Smluvní strany berou na vědomí, že účinky převodu převáděné ochranné známky vůči třetím osobám nastanou až zápisem do rejstříku vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky. Ve vztahu mezi smluvními stranami nastávají účinky převodu okamžikem této smlouvy.

 

4.Ode dne uzavření této smlouvy Kupující sám odpovídá za udržování Předmětu převodu a nese veškeré náklady v souvislosti s jeho udržováním, registrací a užíváním.

 

 1. ČLÁNEK ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

 

1.Smluvní strany se dohodly, že veškerá ustanovení OZ, která svým obsahem odporují vlastnímu znění a/nebo smyslu či účelu této smlouvy a jejichž aplikaci lze vyloučit, se na smluvní vztah založený na základě této smlouvy nepoužijí. Dohoda smluvních stran učiněná v předchozí větě se týká zejména, nikoli však výlučně, následujících ustanovení OZ: § 576, § 1765, § 1766, § 1793, § 1799, § 1800, § 1914 –§ 1917, § 1919 -§ 1925, § 2082, § 2099 –§ 2117, § 2129 a § 2130.

2. V případě neplatnosti či neúčinnosti jednotlivých ustanovení této smlouvy nebudou dotčena její ostatní ustanovení. Ust. § 576 OZ se nepoužije. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné či neúčinné ustanovení smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního a úmyslu smluvních stran v den uzavření smlouvy.

3. Tato smlouva se řídí českým právem. Soudy České republiky mají výlučnou pravomoc rozhodnout jakýkoli spor vyplývající z této smlouvy nebo s touto smlouvou související (včetně sporů ohledně existence, platnosti nebo ukončení této smlouvy nebo ohledně jakéhokoli mimosmluvního závazku vzniklého z této smlouvy nebo v souvislosti s ní), nebo důsledků její nicotnosti.

4.Smlouva je vyhotovena ve dvou originálních výtiscích, z nichž každý z účastníků této smlouvy obdrží po jednom originálním výtisku.

 

V____________ dne………………      Kupující:

 

 

 

V___________ dne…………….        Prodávající: