Úvodní > Aktuality, články > Vyhlášení termínu řádné valné hromady CIMA v roce 2015- na den 29.května 2015
 

Vyhlášení termínu řádné valné hromady CIMA v roce 2015- na den 29.května 2015


Autor / zdroj: CIMA
Zveřejněno: 29.4.2015
Přečteno: 2685x

Vyhlášení termínu řádné valné hromady CIMA

Pozvánka na valnou hromadu CIMA a informace pro členy sdružení CIMA

 

Na základě rozhodnutí představenstva CIMA ze dne 22. 4. 2015 se uskuteční:

dne 29. května 2015 (pátek) jednání řádné valné hromady CIMA.

 

Místo konání VH: Těšnov 5, Praha 1,  1.patro,  zasedací sál

 

Čas jednání: od 08.30 hodin

 

Prozatímní navrhovaný program jednání řádné VH :

 

 1. Zahájení, informace volební komise
 2. Schválení programu jednání řádné VH a volba volební a návrhové komise
 3. Zpráva představenstva sdružení CIMA a informace o činnosti orgánů sdružení CIMA,
 4. Zpráva DR CIMA
 5. Finanční uzávěrka sdružení za rok 2014 a návrh výhledu rozpočtu na rok 2015, schválení
 6. Informace ke změně právnímu statutu sdružení CIMA na spolek a změně stanov pro připravovanou úpravu stanov
 7. Návrhy a informace návrhové komise a volební komise pro volby
 8. Diskuze, příspěvky a další informace pro VH CIMA
 9. Zpráva volební komise
 10. Návrh usnesení VH od návrhové komise, schválení usnesení a závěr

 

 

Pro průběh VH CIMA jsou platná příslušná ustanovení jednacího řádu VH CIMA, která jsou uvedena v příloze a na webu www.cima.cz v sekci interní

Předpokládané oficiální ukončení řádné VH v 10,30 hod. 

 

Za představenstvo CIMA

Otakar Pivoda

Statutární představitel sdružení CIMA

 

Poznámky k organizaci VH  CIMA:

 

 1. Hlasovací právo na jednání VH má každý člen, který má uhrazeny členské poplatky za aktuální rok 2015.
 2. V případě, že se člen CIMA nemůže zúčastnit řádné VH, může poskytnout své hlasovací právo jinému členovi CIMA na základě zmocnění. Zmocnění musí být písemné, podpis nemusí být ověřen, zmocnění musí být předáno do zahájení mimořádné VH volební komisi. Volební komise posoudí, zda zmocnění je platné a v kladném případě vydá zmocněnci hlasovací lístek s příslušným počtem hlasů.
  • Členové CIMA angažovaní v některém z orgánů CIMA mají jeden hlas. Pokud zastupují současně AVI, jako člena CIMA, nemají již dodatečný jeden hlas. Tato situace platí i v případě, že je pověřena jednat na mimořádné VH za AVI jiná osoba než obvyklý zástupce vedení AVI.
 3. Návrhy na případné doplnění programu jednání VH prosíme předkládat písemně (emailem) sekretariátu CIMA nejpozději do 22. 5. 2015
 4. Splatnost členských příspěvků sdružení CIMA byla do 23. 4. 2015
 5. Řídící řádné VH má právo omezit vystoupení člena CIMA v diskusi tak, aby nebyl narušen plánovaný program a hladký průběh VH.

 

 

Základní výsledky sdružení CIMA za rok 2014 a průběžné informace o počtech členů budou od 4. 5. 2015 na www.cima.cz, v sekci interní pro management i lektory, podrobné údaje budou k dispozici na VH CIMA nebo k nahlédnutí na vyžádání v sekretariátu CIMA

 

Valná hromada projedná také předběžné návrhy úprav stanov CIMA pro možnost konečného schválení následnou valnou hromadou, kdy budou případné změny a nutné změny z důvodu novelizace občanského zákoníku notářsky zaznamenány. Případné návrhy na úpravu zašlete prosím předem na email: cima@cima.cz, nebo případně předložte do programu jednání VH před jejím zahájením. 

 

Základní informace o výsledku hospodaření sdružení CIMA za rok 2014 (v tis. CZK):

 

Náklady:        1082

Výnosy:         977

Zisk/ztráta:     -105

       

       Aktiva:   783

       Pasiva:   783

 

Přehled počtu kurzů, zkoušek:

 

 

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

kurzy CIMA A licenční poplatky

os

238

168

209

166

83

124

122

kurzy CIMA B licenční poplatky

os

91

59

87

74

52

9

15

Prodej-Sales A

os

8

16

37

10

15

23

45

 Prodej-Sales- B

os

6

13

8

4

12

0

0

zkouška CIMA A

os

316

204

168

188

116

141

116

zkouška CIMA B

os

126

89

53

91

59

31

11

Prodej zkouška-A

os

8

16

0

12

15

23

45

Prodej zkouška-B

os

6

13

4

4

16

0

0

CIMA-C kurz

os

 

5

8

12

1

5

0

Cima-C- zkouška

os

 

 

5

4

1

5

 

výnosy celkem

 

2847773

818776

1905772

2190566

1799800

1012225,

977

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zisk/ztráta

 

14384

-921872

379095

871331

187234

-586775

-105000

 

Počet členů sdružení CIMA v roce k.31.12.2014 :  právnické osoby (AVI) : 6

Počet fyz.osob: 36+ 6x zástupce AVI.

Údaje pro VH 29.5.2014 budou průběžně aktualizovány od 4.5.2015