Úvodní > Aktuality, články > Vyhlášení ternínů certifikačních zkoušek marketing CIMA-A (MCA 5-2015) a CIMA-B (MCB 5-2015) na únor 2017
 

Vyhlášení ternínů certifikačních zkoušek marketing CIMA-A (MCA 5-2015) a CIMA-B (MCB 5-2015) na únor 2017


Autor / zdroj: CS CIMA
Zveřejněno: 8.11.2016
Přečteno: 2150x

Vyhlášení termínů certifikace (zkoušek) Marketing CIMA-A a B , únor 2017 a) odborné kvalifikace marketing CIMA-A MCA 5-2015 (marketingový manažer) b) odborné kvalifikace marketing CIMA-B MCB 5-2015 (marketingový specialista) S odvoláním na Certifikační schémata MCA 5-5015 a MCB 5-5015, Statut certifikace certifikačního orgánu CS CIMA a ustanovení zkušebního řádu CS CIMA odborné kvalifikace marketing CIMA-A a marketing CIMA-B vyhlašuji termíny certifikace odborné kvalifikace marketing CIMA-A a marketing CIMA-B takto :

Datum certifikace:

Certifikace (zkouška)odborné kvalifikace funkce marketingový manažer MCA 5_2015

marketing CIMA - A dne 7. února 2017 (úterý)

Certifikace (zkouška)odborné kvalifikace funkce marketingový specialista MCB 5-2015

marketing CIMA- B dne 16. února 2017 (čtvrtek)

Místo provedení zkoušky : Praha

Zkoušky CIMA – A, B, se uskuteční na fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (FTVS UK) v Praze 6, José Martího 31 v Praze 6- Veleslavín. Instrukce pro účast na zkoušce obdrží uchazeč společně s potvrzením registrace žádosti. Potvrzení registrace uchazečem podané žádosti budou zasílány emailem v lednu 2017, nejpozději do 20. ledna 2017. Současně s potvrzením registrace obdrží uchazeči pokyny, instrukce, časový rozvrh zkoušky a další informace o certifikační zkoušce.

Žádosti o certifikaci: Uchazeči z certifikovaných kurzů u akreditovaných AVI – P- podzim 2016- marketing CIMA (A i B) mají řádně předané aktuální žádosti přes akreditovaný vzdělávací institut. Všichni ostatní uchazeči o certifikaci musí mít podánu písemnou žádost o certifikaci na stanoveném formuláři-Žádost o certifikaci, (ke stažení na www.certifikace-cima.cz). Novou žádost musí zaslat uchazeči:

  • v případě opakované části nebo celé zkoušky
  • uchazeči, kteří se chtějí účastnit zkoušky a byli u některé minulé zkoušky řádně omluveni
  • uchazeči bez kurzů CIMA (musí doložit předpoklady k schválení žádosti o zkoušku)

Žádost musí být řádně a čitelně vyplněna včetně uvedení vzdělání a praxe, podpisu uchazeče a předána certifikačnímu orgánu nejpozději do uzávěrky přijímání žádostí 19. ledna 2017 pro certifikace typu marketing CIMA-A (MCA 5-2015) a marketing CIMA-B (MCB5-2015).

Podmínky certifikace jsou dány certifikačním schématem MCA 5-2015 a MCB 5-2015, požadavky na a zkouškovými řády marketing CIMA-A a marketing CIMA-B. Na zkoušku se hlásí uchazeči formulářem žádosti o certifikaci. V žádosti musí uchazeč uvést, zda a jak splňuje kvalifikační předpoklady požadované ve zkušebním řádu pro příslušný typ certifikace. Žádosti může předávat uchazeč přes vzdělávací institut, osobně, poštou, emailem (s podpisem). Žádost musí být řádně a kompletně vyplněna tak, aby mohla být ze strany CS CIMA potvrzena. V žádosti o certifikaci je také nutno potvrdit souhlas uchazeče s podmínkami certifikace CS CIMA.

Každý uchazeč je povinen s podmínkami certifikace a vydání certifikátu řádně a předem seznámit. Podáním řádně podepsané žádosti souhlasí uchazeč s podmínkami certifikace. Pokud uchazeč nesouhlasí s podmínkami certifikace, nepřipojí svůj podpis na žádost jako souhlas, nebo nemá uhrazen poplatek za certifikaci, nemůže být ke zkoušce připuštěn a žádost o certifikaci může být zamítnuta. (viz Statut certifikace). Povinnost zaslat písemnou žádost o certifikaci se týká všech uchazečů, tj. i těch, kteří opakují jednu část zkoušky nebo všech, kteří byli řádně omluveni z minulé účasti na zkoušce a hlásí se na vyhlášený termín zkoušky. Poplatek za provedení certifikace musí být uhrazen (reálně připsán na účet CS CIMA- 37733021/0100) předem, před datem certifikace, v opačném případě může certifikační orgán rozhodnout o vyloučení uchazeče z procesu certifikace.

Upozornění:

Akceptací žádosti o certifikace ze strany CS CIMA se uchazeč přihlašuje závazně k procesu ověření odborné dovednosti. Neomluvená neúčast na zkoušce znamená, že uchazeč je hodnocen, jako by podmínky certifikace nesplnil. Omluvy ze zkoušky jsou akceptovány pouze písemnou formou (včetně e-mailu) a to pouze v případě řádně doložených závažných důvodů osobního, rodinného nebo pracovního charakteru.

Další informace k procesu certifikace jsou naleznete www.certifikace-cima.cz a www.cima.cz v části certifikace. V případě nejasností a dotazů k certifikaci se obracejte prosím na naši e-mailovou adresu : certifikace@cima.cz nebo cima@cima.cz

Certifikační sekce certifikačního orgánu CIMA si vyhrazuje právo změnit termín a místo certifikace v případě, že neobdrží dostatečný počet žádostí o certifikaci nejpozději do 11. 1. 2016 nebo při vzniku okolností, které by mohly nějak narušit standardní podmínky certifikace dle podmínek akreditace akreditačního orgánu. V takovém případě budou všichni uchazeči, kteří si již podali žádost certifikaci o případných změnách příslušně informováni. Upozorňujeme všechny uchazeče, že certifikační sekce koresponduje a komunikuje informace ohledně certifikace e-mailem na základě emailových adres předaných uchazečem v žádosti. Pokud bude předaná korespondenční emailová adresa nefunkční, špatně uvedená, nečitelná apod., nebere certifikační sekce žádnou odpovědnost za případné nedoručení informací ohledně certifikace.

UPOZORNĚNÍ: Podle podmínek statutu certifikace a zkouškových řádů se mohou uchazeči zúčastnit v případě omluvy na předchozí zkoušce nejbližšího dalšího termínu zkoušky (maximálně však do 2 let). Příklad: pan Novák se omluvil z červnového termínu 2016 zkoušky marketing CIMA-A, pokud si chce uchovat možnost vykonat certifikační zkoušku v rámci úhrady certifikovaného kurzu CIMA, musí se zúčastnit některého vyhlášeného termínu certifikační zkoušky příslušného typu v roce 2017 nebo 2018, nejpozději pak v červnu 2018. Pokud se nezúčastní, musí si v případě podání žádosti o certifikaci na jiný další, pozdější termín uhradit znovu zkouškový poplatek. Výjimky schvaluje ředitel CS CIMA na základě žádosti a odůvodnění. Upozorňujeme všechny uchazeče o certifikaci, že CS CIMA informuje o všech aspektech certifikace emailovou korespondencí. Je proto v zájmu každého uchazeče uvádět na žádosti kontaktní emailovou adresu (čitelně) a v případě změny kontakt aktualizovat.

Ing. Otakar Pivoda v.r.

Ředitel Certifikační sekce CIMA

Praha, dne. 2. 11. 2016